Algemene voorwaarden voor Praktijk Kijk Mij

Algemene voorwaarden van toepassing op (behandel)overeenkomsten tussen de psychologen/ pedagogen van Praktijk Kijk Mij (hierna te noemen psycholoog/pedagoog) en haar opdrachtnemers/ cliënten (hierna te noemen cliënt).

Artikel 1 Algemeen
Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tussen de pedagoog en cliënt, en tussen de door de psycholoog/pedagoog  ingeschakelde derde (in kader van supervisie) en cliënt, tenzij anders bepaald en met inachtneming van lid 2 van dit artikel. 

Artikel 2 Uitvoering van de overeenkomst 
De psycholoog/pedagoog zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de beroepscode van de NIP (Nederlands Instituut van Psychologen) uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. 
Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de psycholoog/ pedagoog het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
Cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de psycholoog/ pedagoog aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de psycholoog/ pedagoog worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de psycholoog/ pedagoog zijn verstrekt, heeft de psycholoog/ pedagoog het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de afgesproken tarieven aan cliënt in rekening te brengen. 
De psycholoog/pedagoog is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat is uit gegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor de psycholoog/ pedagoog kenbaar behoorde te zijn. 

Artikel 3 Betaling 
Kosten worden berekend voor de complete overeenkomst (training/ diagnostiek/ coaching/ begeleiding).
In geval van overmacht (ziekte, ernstige privé-omstandigheden van de cliënt) kunnen data verzet worden naar een ander moment in het betreffende schooljaar. Data worden in principe niet verzet naar een nieuw schooljaar. 
De betaaltermijn is 14 dagen na factuurdatum.
Bij het niet voldoen van de betalingsverplichting door de cliënt behoudt de psycholoog/ pedagoog zich het recht voor de werkzaamheden op te schorten, dit tot op het moment dat de openstaande factuurbedragen door de cliënt zijn voldaan. 
Indien de betaling uitblijft is de cliënt van rechtswege in verzuim. Na een betalingsherinnering zal de betalingsopdracht uitgegeven worden aan een incassobureau en worden bijkomende incassokosten en eventuele advocaatkosten ook in rekening gebracht.
Indien Praktijk Kijk Mij in een gerechtelijke procedure in het gelijk wordt gesteld komen alle kosten die in verband met deze procedure gemaakt zijn voor rekening van de cliënt.

Artikel 4 Eigendomsvoorbehoud aan cliënt verstrekte zaken 
Alle door de psycholoog/ pedagoog aan cliënt verstrekte zaken, zoals onderzoeksmateriaal, speelgoed, boeken en overige zaken, blijven eigendom van de psycholoog/ pedagoog, tenzij deze uitdrukkelijk in eigendom worden overgedragen aan cliënt. 
Indien de psycholoog/ pedagoog aan cliënt zaken ter beschikking heeft gesteld is cliënt gehouden deze binnen 7 dagen na het verzoek van de psycholoog/ pedagoog hiertoe, of 7 dagen na beëindiging van de overeenkomst, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien cliënt deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening. 
Indien cliënt, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder 1. genoemde verplichting, heeft de psycholoog/ pedagoog het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op cliënt te verhalen.

Artikel 5 Opzegging
Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen. 
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door cliënt, heeft de psycholoog/ pedagoog recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan de psycholoog/ pedagoog zijn toe te rekenen. Voorts is cliënt dan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook onder voorbehoud ter beschikking worden gesteld aan cliënt. 
Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door de pedagoog, zal deze in overleg met cliënt zorg dragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan cliënt toerekenbaar zijn. 
Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de pedagoog extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan cliënt in rekening gebracht. 

Artikel 6 Opschorting en ontbinding 
De psycholoog/ pedagoog is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
Cliënt de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt. 
Na het sluiten van de overeenkomst de psycholoog/ pedagoog ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de cliënt de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de cliënt slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt. 
Cliënt bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. 
Voorts is de psycholoog/ pedagoog bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht. 
Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van de psycholoog/ pedagoog op de cliënt onmiddellijk opeisbaar. Indien de pedagoog de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst. 
De psycholoog/ pedagoog behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen. 

Artikel 7 Overmacht 
Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 
Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop de psycholoog/ pedagoog of cliënt geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de psycholoog/ pedagoog of cliënt niet in staat is de verplichtingen na te komen. 
Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 
Voor zover de psycholoog/ pedagoog ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is de psycholoog/ pedagoog gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Cliënt is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 8 Incassokosten 
Is cliënt in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van cliënt. 
Indien de psycholoog/ pedagoog hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking. 
De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van cliënt. Cliënt is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

Artikel 9 Geschillen, toepasselijk recht 
Psycholoog/ pedagoog doet haar uiterste best om zo zorgvuldig mogelijk en in goed overleg met cliënt te werken. Mocht cliënt toch een klacht hebben dan wordt aangeraden dit eerst met de psycholoog/ pedagoog te bespreken. Mochten zij er samen niet uit komen dan kan de cliënt zich wenden tot de klachtencommissie van de NIP (www.psynip.nl)
Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 
Op elke overeenkomst tussen de psycholoog/ pedagoog en de cliënt als opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.